Regulamin konkursu

REGULAMIN I ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

„WNĘTRZE ROKU – KONKURS DLA ARCHITEKTÓW”

§1.Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Wnętrze Roku – Konkurs dla Architektów” zwanego dalej „Konkursem” jest spółka Pfleiderer Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42 AB, 53-611 Wrocław wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000247423, kapitał zakładowy: 1 563 499 000,00 PLN w pełni opłacony, NIP: 719-150-39-73, zwana w dalszej treści niniejszego Regulaminu „Organizatorem” lub równoważnie „Pfleiderer”.
 2. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego regulaminu.
 3. Konkurs trwa od 15.01.2019 r. do 31.10.2019 r.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub z innej przyczyny dotyczącej kwestii harmonogramu lub miejsca poszczególnych etapów Konkursu.
 5. Szczegóły dotyczące harmonogramu oraz przebiegu Konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej Organizatora (www.pfleiderer.com), na dedykowanej stronie internetowej Konkursu (www.wnetrzeroku.com), w mediach społecznościowych, prasie branżowej i specjalistycznej, jak również korespondencji Organizatora z zaproszeniem do Konkursu.

§2.Podstawowe definicje

Określenia i sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. „Konkurs” – konkurs „Wnętrze Roku – Konkurs dla Architektów”;
 2. „Organizator” – Spółka pod Pfleiderer Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42 AB, 53-611 Wrocław
 3. „Formularz zgłoszeniowy” – dokument opublikowany na stronie konkursu (zawierający co najmniej nazwę obiektu, lokalizację, oznaczenie zgłaszającego oraz od 5 do 8 zdjęć realizacji obiektowych z lat 2018/2019), stosowany przez Organizatora w procedurze zgłoszenia do udziału w Konkursie, wypełniany przez Uczestników, który ma na celu zadeklarowanie chęci uczestnictwa, jak również służący przekazaniu podstawowych informacji na temat podmiotów zgłaszających się do Konkursu, jak i na temat zgłaszanego projektu;
 4. „Realizacja Obiektowa” – w pełni ukończony obiekt (po odbiorze końcowym), który został zrealizowany przy zastosowaniu produktów Pfleiderer w okresie 01.01.2018 r. – 31.10.2019 r.;
 5. „Uczestnik” – osoba fizyczna lub osoba prawna, która zadeklaruje udział w Konkursie, wypełniając w sposób kompletny Formularz zgłoszeniowy. Uczestnikami mogą być w architekci oraz pozostałe podmioty zaangażowane w proces budowy (inwestorzy lub wykonawcy). Osoba fizyczna deklarująca udział w Konkursie musi być pełnoletnia i zamieszkiwać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Siedziba osoby prawnej przystępującej do Konkursu musi być zlokalizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. „Laureat” – osoba fizyczna lub prawna. Architekt lub biuro/pracownia architektoniczna, będąca autorem zwycięskiego projektu/projektów, deklarująca udział w Konkursie. Osoba pełnoletnia, zamieszkująca teren Rzeczpospolitej Polskiej. Siedziba osoby prawnej przystępującej do Konkursu musi być zlokalizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§3.Uczestnicy.Zasady udziału w konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział Uczestnicy, którzy nadeślą zgłoszenie za pomocą Formularza zgłoszeniowego, w którym zaprezentują Realizację Obiektową.
 2. Realizacje Obiektowe są zgłaszane w ośmiu kategoriach:
  • Wnętrza hotelowe – hotele, pensjonaty, aparthotele;
  • Opieka zdrowotna – szpitale, hospicja, sanatoria, apteki, przychodnie;
  • Wnętrza biurowe;
  • Budynki edukacji zbiorowej – przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe;
  • Wnętrza HORECA – restauracje, bary, puby;
  • Wnętrza użyteczności publicznej – urzędy, policja, lotniska, muzea, kina, sale widowiskowe;
  • Handel detaliczny i sieci handlowe;
  • Spa i Sport – siłownie, fitness, baseny, stadiony, centra Spa & Wellness
 3. W jednym Formularzu zgłoszeniowym Uczestnik może zgłosić Realizację Obiektową tylko do jednej z kategorii wskazanych w ust. 2 powyżej.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przez Uczestnika i jego zaakceptowanie.
 5. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie pięć projektów, bez względu na kategorię konkursową.

§4.Zasady zgłoszeń do Konkursu

 1. Organizator udostępnia informacje o uczestnictwie w Konkursie oraz o sposobie składania zgłoszeń poprzez stronę internetową Konkursu, jak również inne działania promocyjne.
 2. Na stronie internetowej Konkursu publikowany jest harmonogram, który zawiera w szczególności następujące informacje (ramy czasowe):
  • Rozpoczęcie konkursu;
  • Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń;
  • Wyłonienie zwycięzców;
  • Ogłoszenie wyników;
  • Gala wręczenia nagród.
 3. Uczestnik deklaruje chęć udziału w Konkursie poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Konkursu, do którego dołączy fotografie Realizacji Obiektowej w wymaganej ilości (od 5 do 8 zdjęć).
 4. Uczestnik Konkursu wypełniając i przesyłając Formularz zgłoszeniowy oświadcza, że zaznajomił się z treścią Regulaminu Konkursu, a także zapoznał się z postanowieniami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na potrzeby Konkursu.
 5. Uczestnicy Konkursu składając Formularz zgłoszeniowy wyrażają zgodę na utrwalenie zwielokrotnienie fotografii Realizacji Obiektowych techniką drukarską, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i każdą inną znaną przez Organizatora techniką oraz na upowszechnianie fotografii Realizacji Obiektowej poprzez publiczne wystawienie, wyświetlanie lub odtworzenie, w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz wyłącznie w celach promocyjnych.
 6. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, iż posiada prawo autorskie do zdjęć z realizacji, potrzebne licencje lub zgody na ich udostępnianie, a także że ich publikacja nie narusza praw osób trzecich.

§5.Przebieg Konkursu

 1. Zgłoszone Realizacje Obiektowe podlegać będą ocenie zespołu ekspertów („Jury”) powołanego przez Organizatora w związku z przeprowadzeniem Konkursu.
 2. Skład Jury stanowić będą reprezentanci różnorodnych dziedzin, w tym w szczególności architektury, biznesu, trendów, nieruchomości oraz środowisk akademickich.
 3. Spośród przedstawionych przez Uczestników zgłoszeń Jury wybierze trzy najlepsze ich zdaniem Realizacje Obiektowe („Nagrody Główne”). Wybór laureatów przez Jury odbędzie się w oparciu o kryteria jakościowe, biorąc pod uwagę design, poziom zaawansowania technologicznego i innowacyjności.
 4. W każdej kategorii konkursowej, o których mowa w ust. 2. powyżej, Jury wyróżni ponadto jedną Realizację Obiektową, która cechować się będzie wysoką jakością lub poziomem artystycznym (,,Wyróżnienie").
 5. Organizator Konkursu przewiduje nagrodę specjalną, która zostanie przyznana jednej Realizacji Obiektowej głosami internautów („Nagroda Specjalna”). Głosowanie na Realizacje Obiektowe przeprowadzone będzie bezpośrednio na stronie internetowej Konkursu w okresie od 01.11.2019 r. do 15.12.2019 r.
 6. Odwiedzający stronę internetową Konkursu będą uprawnieni do oddania jednego głosu na Realizacje Obiektowe w danej kategorii, które ich zdaniem uważają za godne wyróżnienia. Każdy z internautów może oddać maksymalnie do ośmiu głosów (1 głos w każdej kategorii).
 7. Informacje o wynikach Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Konkursu.

§6.Nagrody

 1. Wysokości Nagród Głównych wynoszą:
  • zwycięzca I miejsca otrzyma 15 000  PLN
  • zwycięzca II miejsca otrzyma 10 000 PLN
  • zwycięzca III miejsca otrzyma  7 000 PLN
 2. Nagrodę „Wyróżnienia” w każdej z kategorii stanowi wyjazd dla maksymalnie 2 osób (autorów nagrodzonego projektu), który będzie organizowany przez Pfleiderer. Miejsce i termin zostaną podane po oficjalnym rozstrzygnięciu konkursu, najpóźniej do końca stycznia 2020 r.
 3. Nagrodę Specjalną stanowi pamiątkowa Statuetka potwierdzająca wybór i sympatię internautów.
 4. Szczegółowa ilość i rodzaj nagród zostaną również podane na stronie internetowej Konkursu oraz w mediach społecznościowych.
 5. W przypadku gdy nagrody podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za pobranie od zwycięzców nagród i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest Organizator. Część pieniężna nagrody pobrana przez Organizatora nie podlega wypłacie Uczestnikowi, zostanie natomiast odprowadzona przez Organizatora bezpośrednio na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.

§7.Postępowanie reklamacyjne

 1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy przesyłać na adres siedziby Organizatora na piśmie wraz z oznaczeniem nazwy Konkursu, dokładnym opisem reklamacji i wskazaniem rodzaju naruszenia w terminie 21 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje złożone po upływie 21 dni od daty zakończenia Konkursu zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 3. Reklamacje mogą być również przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej Organizatora: wnetrzeroku@pfleiderer.com
 4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

§8.Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych osobowych uczestników Konkursu jest Pfleiderer Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42 AB, 53-611 Wrocław. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: ul. Strzegomska 42 AB, 53-611 Wrocław.
 2. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO[1] wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu - w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania nagrody oraz (w razie wystąpienia takiej potrzeby) publicznego podania imienia i nazwiska Zwycięzców Konkursu, w tym również na stronie internetowej Organizatora i mediach społecznościowych - Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Odbiorcą danych osobowych Uczestników konkursu będzie Jury konkursowe. Ponadto Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska zostaną udostępnione na stronie. internetowej Organizatora i mediach społecznościowych i przetwarzane będą nie dłużej niż i do przedawnienia ewentualnych roszczeń, ewentualnie do momentu zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z art. 15-21 RODO. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Uczestnik ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych.
 6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie oraz kontaktu lub weryfikacji zwycięzców Konkursu. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych może prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.

§9.Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy przed lub po przyznaniu nagrody okaże się, iż Uczestnik w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator może wstrzymać przekazanie nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, albo odmówić przekazania nagrody danemu Uczestnikowi, albo w przypadku nagród już przekazanych - domagać się ich zwrotu. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.​​​​​​​
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani z 5 dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości e-mail.​​​​​​​
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.​​​​​​​
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.​​​​​​​
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora.​​​​​​​

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Kliknij i zgłoś realizację